Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Sulfonamid para-toluenu

SULFONAMID PARA-TOLUENU (PTSA)

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

– Komponent pigmentów fluorescencyjnych,

– Półprodukt do barwników,

– Półprodukt do substancji farmaceutycznych,

– Plastyfikator do powłok melaminowych i żywic laminujących,

– Wybielacz w recepturach niklujących,

– Surowiec do produkcji zmiękczaczy i żywic.

 

NAZWA CHEMICZNA

Sulfonamid para-toluenu

(CAS Nr: 70-55-3)

 

WZÓR CHEMICZNY                             CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY

C7H9NO2S                                                            190,6

 

SPECYFIKACJA

Czystość                                                        : ≥ 99,5 %

Woda                                                             : ≤ 0,2 %

Temperatura krystalizacji                                : ≥ 136,8°C

Kolor (roztwór 33 % w acetonie)                     : ≤ 25 Pt/Co

Sulfonamid orto-toluenu                                  : ≤ 0,3 %

Sulfonamid meta-toluenu                                : ≤ 0,1 %

Amon                                                            : ≤ 15 mg/kg

 

Metody badawcze w/w parametrów są dostępne na żądanie.

 

GŁÓWNE WŁASNOŚCI

Wygląd                                      : biały, krystaliczny proszek

Punkt wrzenia                            : 221°C (1,33 kPa)

Punkt zapłonu                            : 202°C (Pensky-Martens, zamkn. naczynie)

Prężność par                                       : 352 Pa (189°C)

Ciężar nasypowy                        : 730 – 760 kg/m3

Rozpuszczalność w wodzie         : 3,2 g/l (25°C)

OPAKOWANIE

Worki papierowe trójwarstwowe, 35 sztuk na palecie.