Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Chlorek para-tolueno-sulfonylu

CHLOREK PARA-TOLUENO-SULFONYLU (PTSC)

GŁÓWNE ZASTOSOWANIA

– Farmaceutyki oparte na sulfonamidach,

– Herbicydy oparte na sulfonamidach,

– Środki spieniające oparte na hydrazynie,

– Półprodukt do substancji farmaceutycznych,

– Izocyjankowe wodne oczyszczacze,

– Produkcja amidów,

– Katalizator kwasowy do żywic termoutwardzalnych.

 

NAZWA CHEMICZNA

Chlorek para-tolueno-sulfonylu

(CAS Nr: 98-59-9)

 

WZÓR CHEMICZNY                             CIĘŻAR CZĄSTECZKOWY

C7H7ClO2S                                                           190,6

 

 

SPECYFIKACJA

Czystość                                                        : ≥ 99,5 % m/m

Woda                                                             : ≤ 0,1 % m/m

Kwas całk. (jako kwas p-toluenosulfonowy)      : ≤ 0,2 % m/m

Temperatura krystalizacji                                : ≥ 66,9°C

Kolor (roztwór 25 % w acetonie)                     : ≤ 40 Pt/Co

Chlorek orto-toluenosulfonylu                          : ≤ 0,3 %

 

Metody badawcze w/w parametrów są dostępne na żądanie.

 

GŁÓWNE WŁASNOŚCI

Wygląd                                      : biały, krystaliczny proszek

Punkt wrzenia                            : 135,5°C (1,33 kPa)

Punkt zapłonu                            : 128°C (Pensky-Martens, zamkn. naczynie)

Prężność par                                     : 873 Pa przy 125°C

Ciężar nasypowy                        : 660 – 730 kg/m3

 

OPAKOWANIE

Bębny polietylenowe po 25 kg netto, 24 sztuki na jednej palecie,

Bębny polietylenowe po 100 kg netto, 4 lub 5 sztuk na jednej palecie