Twoja najprostsza ścieżka do najlepszych źródeł surowców

Polityka prywatności

W przypadku wypełnienia formularza „Zapytanie” lub innego kontaktu z naszą firmą przedstawiamy poniżej klauzulę informacyjną „Polityka prywatności” związaną z RODO.

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych zwanym dalej RODO i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, niniejszym informujemy, że:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest firma CHEM-LINK z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 80/82, REGON 011556619,  dane kontaktowe: tel.: 22 7463212, adres e-mail info@chem-link.com .
 2. Przetwarzamy Pani / Pana dane osobowe w nie więcej jak następującym zakresie: imię i nazwisko, nazwa i adres firmy/organizacji, stanowisko, adres e-mail, nr telefonu, nr faksu, adres komunikatora np. Skype, o ile są dostępne.
 3. CHEM-LINK przetwarza Pani / Pana dane osobowe w celach związanych wyłącznie ze współpracą handlową w szczególności w związku z nawiązaniem, prowadzeniem współpracy handlowej, przesyłaniem informacji o ofercie handlowej, udzielaniem odpowiedzi na pytania dotyczące oferty handlowej, form współpracy, wymiany korespondencji handlowej, przekazywaniem dokumentacji związanej z produktami i transakcjami handlowymi będącymi przedmiotem zainteresowania uczestniczących w obrocie stron.
 4. Pani / Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w oparciu o Art. 6 pkt 1 RODO na podstawie:

           –  dobrowolnie wyrażonej zgody, 

           –  jeżeli będzie to niezbędne do wykonania umowy, której jest Pani / Pan stroną lub do podjęcia  działań na                                                            Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy,

           – jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,

           –  prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez CHEM-LINK.

 1. Jeżeli podstawą przetwarzania danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, można w każdym czasie ją cofnąć, przy czym nie wpływa to na wcześniejszą zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 2. Jeżeli Pani / Pana danych osobowych nie pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani / Pana, to znaczy, że weszliśmy w ich posiadanie korzystając ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności ze stron internetowych, wizytówek, ogłoszeń drukowanych oraz innych informacji mających charakter powszechny lub informacji uzyskanych od innych pracowników Państwa firmy / organizacji.
 3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie, a w niezbędnym zakresie także przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności w celu obrony ewentualnych roszczeń.
 4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą jedynie upoważnieni pracownicy CHEM-LINK i ewentualnie firmy zagraniczne reprezentowane przez CHEM-LINK w Polsce w zakresie niezbędnym do nawiązania i realizacji współpracy handlowej.
 5. Przysługuje Pani/ Panu prawo do uzyskania od firmy CHEM-LINK potwierdzenia czy Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane oraz prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Oświadczenia w zakresie realizacji praw, w tym prawa do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prosimy składać na adres e-mail: rodo@chem-link.com .
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu
 7. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych może Pani/ Pan zwrócić się do CHEM-LINK (rodo@chem-link.com) z prośbą o udzielenie informacji na ten temat. Jeżeli mimo naszej odpowiedzi uzna Pani / Pan, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa, przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Niniejsza informacja nie zmienia warunków umów (jeśli są) łączących strony i ma charakter czysto informacyjny z datą wejścia w życie od dnia 25 maja 2018 roku i nie wymaga odpowiedzi.